Hlavná stránka » O nás »

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informačná povinnosť

spoločnosti OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o.

so sídlom: Viedenská cesta 7, Bratislava 851 01 IČO: 35 953 080,
telefón +421 907 891 003 mail: skinfo@oc.eu

Vážený zákazník,

spoločnosť OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o. Vás informuje, že na základe zákona č.171/2005 Z.z. Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o hazardných hrách") spracúva Vaše osobné údaje. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov Vám ako dotknutej osobe týmto poskytujeme informácie v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon") a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie"), ktoré nadobudli účinnosť dňa 25.05.2018. Týmto oznámením tak plníme povinnosti stanovené najmä v § 19 a nasl. Zákona. Bližšie podrobnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov sú zverejnené na našich webových stránkach www.olympic-casino.sk v sekcii "GDPR".

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Prevádzkovateľom osobných údajov je v zmysle Zákona a Nariadenia spoločnosť OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Viedenská cesta 7, Bratislava 851 01 IČO: 35 953 080,  (ďalej len "OLYMPIC CASINO SLOVAKIA"). Vo veciach ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať písomne na adrese nášho sídla: Viedenská cesta 7, Bratislava 851 01, alebo emailom na skinfo@oc.eu ako fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame.

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobne údaje na základe osobitné oprávnenia a povinnosti v oblasti spracúvania osobných údajov, ktoré sa nevzťahujú na bežné subjekty. Medzi tieto patrí napríklad právo a súčasne povinnosť spracúvať viacero osobných údajov našich klientov na základe zákona, ktorým je Zákon o hazardných hrách), a to aj bez súhlasu príslušnej osoby.

Právny základ spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o.:

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov našou spoločnosťou OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o. je už zmieňovaný Zákon o hazardných hrách, ktorý nám ukladá povinnosť využívať register vylúčených osôb a overiť totožnosť každej fyzickej osoby vstupujúcej do herne.

Ďalším právnym základom (titulom) na spracúvanie osobných údajov je v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) Zákona oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Povinnosti dotknutej osoby:

Fyzickým osobám mladším ako 18 rokov a fyzickým osobám zaevidovaným v registri vylúčených osôb je zakázaný vstup do herne.

Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej v herni je na tento účel povinný využívať register vylúčených osôb a overiť totožnosť každej fyzickej osoby vstupujúcej do herne, pričom je oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti;  ak zistí, že do herne vstúpila fyzická osoba podľa prvej vety, je povinný ju z herne vykázať.

Neposkytnutie osobných údajov v potrebnom rozsahu danom zákonom môže mať za následok vykázanie z herne.

Zverejnenie osobných údajov

Zverejňovania informačných materiálov z podujatí na webovom sídle prevádzkovateľa.                    

Prenos osobných údajov mimo európskej únie

Prenos vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje.

Používanie automatizovaného rozhodovania a profilovania

Pri spracúvaní vašich osobných údajov nevyužíva prevádzkovateľ profilovanie alebo automatizované rozhodovanie.

 

Prehľad spracúvaných osobných údajov, účel ich spracúvania zo strany spoločnosti OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o. a ďalšie informácie:

P.č.

Kategória osobných údajov

Účel spracovania

Právny základ spracovania

Lehota na vymazanie OU

1.

meno, priezvisko, titul, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia,

účelom spracúvania osobných údajov je overovanie totožnosti každej fyzickej osoby v registri vylúčených osôb, ktorá vstúpi do herne

v zmysle § 35 ods. 8 Zákona o hazardných hrách

Osobné údaje budú spracúvané len na nevyhnutnú dobu a vždy po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté:

a)     súdom na účely súdneho konania,

b)     orgánom činným v trestnom konaní, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely podľa osobitných predpisov,

c)     daňovým orgánom na účely daňového konania,

d)     príslušným orgánom na účely konania o priestupkoch,

Práva dotknutej osoby:

Ako dotknutá osoba v zmysle zákona máte právo:

a)     požadovať prístup k Vašim osobným údajom,

b)     na opravu Vašich osobných údajov,

c)     na vymazanie Vašich osobných údajov,

d)     na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,

e)     namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov,

f)      na prenosnosť Vašich osobných údajov,

g)     podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebne, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poplatok), resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

h)     odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ak je výlučným právnym základom pre spracúvanie konkrétnych osobných údajov iba Váš súhlas; odvolanie súhlasu v rozsahu osobných údajov, ktoré spracúvame (aj) na základe niektorého z vyššie uvedených právnych základov (napr. osobitného zákona) nebude mať na ich spracúvanie vplyv.

Informovanie a uplatňovanie práv dotknutej osoby:

Za účelom uplatňovania svojich práv môžete kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa nasledovne:

  • Adresa: Viedenská cesta 7, Bratislava 851 01
  • E-mail: skinfo@oc.eu

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.