Info

Mezinárodní turnajová pravidla (TDA rules) ve své poslední verzi (Rules Version 2011.1.0) byla zveřejněna 30.07.2011 po dvoudenním summitu Tournament directors association konaném v hotelu Rio & Casino v Las Vegas, Nevada, USA.

Tato pravidla vznikla z důvodu vytvoření jednotného souboru standardních pravidel pro konání pokerových turnajů ve světě. Nejsou závazná pro pořadatele turnajů, ale jejich uplatňování je „známkou kvality“. V případě rozporu mezi těmito pravidly a předpisy a pravidly herny, kasina nebo pořádající agentury, se používají pravidla agentury.

 

Změny proti pravidlům přijatým v roce 2009 jsou v originálním znění uvedeny podtrženě.

 

 

 

Obecné pojmy (General Concepts)

 

1. Floorman / ředitel turnaje

Floorman / ředitel turnaje se stará o hladký průběh hry, dodržování pravidel a předpisů a řeší sporné situace. Jednou z priorit je rozhodování v zájmu korektnosti hry a spravedlnosti. Rozhodnutí sporných situací v zájmu spravedlnosti mají přednost před technickými pravidly. Rozhodnutí floormana/ředitele turnaje je konečné.

 

Originál:

1: Floor People

Floor people are to consider the best interest of the game and fairness as top priorities in the decision-making process. Unusual circumstances can on occasion dictate that decisions in the interest of fairness take priority over the technical rules. The floorperson’s decision is final.

 

Koment: - pokud se vám něco nepozdává, tak se ihned obraťte na floormana. Ten má na starosti průběh turnaje a jako jediný je oprávněn řešit sporné situace. Nemá význam cokoliv řešit s dealerem.

Flooorman posoudí informace od dealera, případně hráčů a rozhodne. Jeho rozhodnutí je konečné a nikdo jej nemůže změnit (neexistuje možnost odvolání k vyšší instanci – řediteli, manažerovi herny nebo dokonce majiteli).

 

2. Oficiální jazyk

Angličtina. Během hry v USA lze mluvit pouze anglicky. Při mezinárodní hře lze používat mimo angličtiny i národní nebo lokální jazyk.

 

Originál:

2: Official Language

The English-only rule will be enforced in the United States during the play of hands. English will be used in international play along with the local or native language.

 

Koment: - tady je to celkem jasné. Na turnaji v Prešove můžete během handy mluvit slovensky, anglicky nebo hutoriť/rečovac.

 

3. Oficiální terminologie turnajového pokeru

Oficiální výrazy jsou jednoduché, nezaměnitelné, starobylé prohlášení jako: bet, raise, call, fold, check, all-in, pot (jen v pot-limit hrách). S těmito standardy se můžete setkat i na regionální úrovni. Použitím nestandardních výrazů se hráč vystavuje riziku, protože to může vést k jinému rozhodnutí, než hráč zamýšlel. Je odpovědností hráčů, aby dal jasně najevo své záměry (viz body37 a45).

 

Originál:

3: Official Terminology of Tournament Poker

Official terms are simple, unmistakable, time-honored declarations like: bet, raise, call, fold, check, all-in, pot (in pot-limit only), and complete. Regional terms may also meet this standard. The use of non-standard language is at player’s risk because it may result in a ruling other than what the player intended. It is the responsibility of players to make their intentions clear. See Rules 37 & 45.

 

Koment: - to co zamýšlíte, musíte vyjádřit jasně a srozumitelně, aby nedocházelo k možnosti špatné interpretace.

 

4. Komunikace

U pokerového stolu se nesmí telefonovat. Pravidla jednotlivých heren nebo kasin můžou zakazovat použití jiných elektronických zařízení.

 

Originál:

4: Communication

Players may not talk on the phone while at the poker table. House rules apply to all other forms of electronic devices.

 

Koment: - pokud vám zazvoní telefon, buď jej vypněte, nebo odejděte od stolu (nejlépe ven z místnosti, kde se hraje). Některé herny mají zákaz používání i jiných zařízení – přehrávače, noťasy.

 

 

Rozsazení hráčů, zrušení a vyvážení stolů (Seating Players; Breaking & Balancing Tables)

 

5. Náhodný výběr správného místa.

Místo u stolu bude hráči náhodně přiděleno. Hráč, který začal turnaj na špatném místě se správnou částkou žetonů, bude přesunut na správné místo a žetony si vezme sebou. Pro řešení situace, kdy je hráč na špatném místě s žetony jiného hráče, využijte TDA fórum, téma „Doporučené postupy“.

 

Originál:

5: Random Correct Seating.

Tournament and satellite seats will be randomly assigned. A player who started the tournament in the wrong seat with the correct chipstack amount will be moved to the correct seat and will take his current total chipstack with him. For a player in a wrong seat with another player’s chips, see Recommended Procedures at the TDA forum.

 

Koment: - hráči si před turnajem náhodně vylosují své místo. Před usednutím hráče si dealer většinou kontroluje, zda si sedáte na místo, které jste si vylosovali. Pokud se stane, že si sednete na jiné místo, po zjištění si vezmete svoje žetony a sednete si na správné místo.

Pokud nastane druhá možnost, TDA doporučuje obrátit se s dotazem na jejich fórum - snažil jsem se toto téma trošku proběhnout a zatím jsem tam tuto situaci nenašel.

 

6. Zvláštní potřeby

Úprava prostorů pro hráče se zvláštními potřebami se provede, bude-li to možné.

Dodatek:

Zvláštní požadavky/potřeby není zcela nové pravidlo. Slovo "fyzické" bylo odstraněno, aby se rozšířil rozsah na znevýhodnění / prostory, které by se mohly uplatnit. Tématem byla také nová pravidla, která by se v budoucnosti upravila tak, aby mohla pomoci hráčům v nouzi.

 

Originál:

6: Special Needs

Accommodations for players with special needs will be made when possible.

Dodatek:

6: Special needs is not entirely a new rule. The word “physical” was removed, to broaden the range of handicaps / accommodations that might apply. The topic was also made a new rule in itself to accommodate any future clarifications that might help players in need.

 

Koment: - tuto situaci jsem zažil na cash game v kasinu Admiral, Hatě, kdy hráč na vozíku potřeboval nejen více místa u stolu, ale také kolegu, který mu pomáhal jak otáčet karty, tak i sázet žetony. Jelikož bylo možné snížit počet hráčů a ostatním nevadilo, že se nehrající kouká na karty, mohl se tento zájemce zúčastnit hry.

 

7. Zrušení stolu

Hráči přicházející ze zrušeného stolu k vyplnění míst u ostatních stolů, přebírají práva a povinnosti dané pozice. Mohou dostat big blind, small blind, nebo button. Jediné místo, kde nemohou dostat karty je pozice mezi buttonem a small blindem.

 

Originál:

7: Breaking Tables

Players going from a broken table to fill in seats assume the rights and responsibilities of the position. They can get the big blind, the small blind, or the button. The only place they cannot get a hand is between the small blind and the button.

 

Koment: - při zrušení stolu si hráči vylosují své nové pozice, na kterých kontinuálně pokračují ve hře. Pokud je jejich nové místo mezi buttonem a small blindem, nebudou jim rozdány karty.

 

8. Vyvážení počtu hráčů u stolu

A: U her, kde se vkládá small a big blind před rozdáním karet, včetně smíšených, hráč, který by v další hře měl big blind, se při vyvážení počtu hráčů u stolu přesune na nejhorší pozici. Včetně situace, kdy bude ve hře jen big blind i když to znamená, že na dané pozici bude big blind 2krát. Nejhorší pozice není nikdy small blind. U „Stud“ her se hráči přesunou na pozici – poslední místo na neúplném stole, které je volné. Na stolech, ze kterých byli hráči přesunuti, pokračují dál ve hře. Hra se zastaví na stole, kde je3 améně hráčů.

B: Ve smíšených hrách (např. H.O.R.S.E), když se hra přesouvá z Hold'emu do Studu, po posledním Hold'em hře se button přesune právě do postavení, které by bylo, kdyby příští ruku byl opět Hold'em a zůstane na této pozici během „Stud“ kola. Přesouvaný hráč se posadí na místo podle pravidla v bodě A. Pokud se hráč přesouvá během Studu, je usazen na pozici, která by v dané hře byla big blind v Hold'emu. Když opět přijde řada na Hold'em zůstává button na místě, kde byl během předchozí varianty.

 

Originál:

8: Balancing Tables

A: In flop and mixed games when balancing tables, the player who will be big blind next will be moved to the worst position, including taking a single big blind when available, even if that means the seat will have the big blind twice. Worst position is never the small blind. In stud-only events, players will be moved by position (the last seat to open up at the short table is the seat to be filled). The table from which a player is moved will be as specified by a predetermined procedure. Play will halt on any table that is 3 or more players short.

B: In mixed games (example: HORSE), when the game shifts from hold’em to stud, after the last hold’em hand the button is moved exactly to the position it would be if the next hand was hold’em and then frozen there during the stud round. The player moved during stud is the player who would be the big blind if the game was hold’em for that hand. When hold'em resumes the button for the first hand will be at the position where it was frozen.

 

Koment: - stručně lze říct, že při vyvážení počtu hráčů u stolů, se hráč, na kterého jde big blind přesouvá na pozici, na kterou dojde big blind nejdříve.

 

9. Počet hráčů u finálového stolu

U her, kde se vkládá small a big blind před rozdáním karet, bude finálový stůl vytvořen z 10-ti hráčů. V 6-max hře, bude finálový stůl tvořit 7 hráčů. Ve hrách Stud, bude finálový stůl o 9-ti hráčích.

 

Originál:

9: Number of Players at Final Table

In flop games, the final table will consist of 10 players. In six-handed games, the final table will consist of 7 players. In stud games, the final table will consist of 9 players.

 

Koment: - zatím jsem v našich rybnících nezažil, že by byl finálový stůl o deseti lidech.

 

Bank / odkrytí karet (Pots / Showdown) část 1.

 

10. Prohlášení

Mluví karty. Slovní prohlášení obsahu ruky hráče nejsou závazné; ale hráč, který úmyslně vyjádří jinou ruku, může být potrestán.

 

Originál:

10: Declarations

Cards speak. Verbal declarations as to the content of a player's hand are not binding; however, any player deliberately miscalling her hand may be penalized.

 

Koment: - mluvit můžete, co chcete; chcete-li vyhrát bank, musíte karty ukázat. Pokud budete lhát, můžete být potrestán.

 

11. Odkrytí karet při All-in

Jakmile má hráč vsazeny všechny žetony (je All-in) a sázky jsou ukončeny, jeho karty musí být odkryty. Dealer i hráči by měli trvat na včasném splnění tohoto pravidla.

 

Originál:

11: Face Up for All-Ins

All cards will be turned face up once a player is all-in and all betting action for the hand is complete. The dealer & players should insist on timely compliance with this rule.

 

Koment: - jste-li v All-inu, po ukončení sázek na riveru otočte svoje karty bez zbytečného zdržování a vyžadujte to i od ostatních.

 

12. Pořadí odkrytí karet

Pokud se nejedná o situaci, kdy je nějaký hráč All-in, jako první odkryje karty hráč, který provedl poslední agresivní akci během posledního kola sázek. V případě, že v posledním kole nebyla žádná sázka, jako první odkryj karty hráč nalevo od buttonu a pak hráči po směru hodinových ručiček. U Studu jako prví odkrývá hráč s nejvyšší kombinací, u Razzu s nejnižší.

 

Originál:

12: Showdown Order

In a non-all-in showdown, at the end of the last round of betting, the player who made the last aggressive action in that betting round must show first. If there was no bet in the last round, the player to the left of the button shows first and so on clockwise. In stud, the player with the high board must show first. In razz, the lowest board shows first.

 

Koment: - kdo vsázel na riveru odkryje karty jako první. Pokud na riveru nedošlo k sázce, karty odkryje jako první hráč sedící nalevo od buttonu.

V mnoha kasinech/hernách je však pravidlem, že první odkryje karty hráč, který provedl poslední agresivní akci, tedy i raise před flopem.

 

13. Souboj o bank (po výzvě k odkrytí karet) / hrají vyložené karty (board)

Pokud chce hráč vyhrát bank, musí odkrýt všechny svoje karty, i když výherní kombinace je vyložena na stole (boardu).

Dodatek:

Toto není úplně nové pravidlo, ale jedná se o rozšíření pravidla z roku 2009, které řešilo pouze situaci, kdy výherní kombinace je vyložena na stole (boardu). Téma bylo rozšířeno v roce 2011, aby řešilo všechny souboje při odkrytí karet (kde dva nebo více hráčů odkrývají své karty). Slovo „obě“ bylo vypuštěno, aby se pravidlo přizpůsobilo i dalším variantám pokeru – odkrytí 3 karet ve Studu/Razzu, 4 karet v Omaze apod.

 

Originál:

13: Contested Showdown / Playing the Board

All hole cards must be shown to win a contested showdown even if playing the board.

Dodatek:

13: This is not entirely a new rule, it is an expansion of the 2009 Rule that solely addressed Playing the Board. The topic was expanded in 2011 to address all contested showdowns (where two or more players table their hand for cards to speak at showdown). The word “both” was removed, to accommodate 3 cards in 7 stud / razz,4 inOmaha, etc.

 

Koment: - i když je zjevné, že vyložené karty vytvářejí nejlepší kombinaci, hráč musí odkrýt všechny svoje karty, pokud chce získat bank. Protože u některých variant (stud, razz, omaha) má hráč více než dvě karty, bylo pravidlo upraveno tak, aby se neodkrývaly pouze 2 karty, ale všechny.

 

14. Výhra banku bez boje (po výzvě k odkrytí karet)

Pokud se nejedná o situaci, kdy má některý hráč vsazeny všechny žetony (je All-in), a všichni hráči zahodí karty, aniž by je odkryli, bank vyhrává hráč, který jako posední má karty v ruce (nemusí je odkrýt). Hráči, kteří zahodili karty bez odkrytí, ztrácejí právo požádat o ukázání vítězné ruky.

 

Originál:

14: Uncontested Showdown

In a non all-in showdown, when all opponent(s) cards have been mucked without being revealed, the last live hand wins. Opponents who muck at showdown without revealing their hands also lose the right to ask to see the winning hand.

 

Koment: - nemám co dodat

 

Bank / odkrytí karet (Pots / Showdown) 2. část

 

15. Žádost o odkrytí karet

Nestanoví-li pravidla kasina/herny/pořádající agentury jednoznačné právo vidět karty, požadavek vidět karty je výsada udělená podle uvážení floormana/ředitele turnaje za předpokladu ochrany integrity hry (podezření z neplatné ruky, nekalých praktik apod.). Tato výsada by neměla být zneužita.

 

Originál:

15: Asking to See a Hand

Except where house policy provides an express right to see a hand, asking to see a hand is a privilege granted at TD’s discretion to protect the integrity of the game (suspicion of invalid hand, collusion, etc). This privilege is not to be abused.

 

Koment: - pokud máte podezření na nějakou nekalost, požádejte o ukázání soupeřových karet, ale nedělejte to jen proto, abyste zjistili, s jakou rukou soupeř hrál.

 

16. Zabití výherní ruky

Dealeři nemůžou zabít výherní ruku, která byla odkryta, a zjevně je vítěznou kombinací. Hráči by měli pomáhat při hodnocení předložené ruky, pokud se ukáže, že by mohlo dojít k chybě.

 

Originál:

16: Killing Winning Hand

Dealers cannot kill a winning hand that was tabled and was obviously the winning hand. Players are encouraged to assist in reading tabled hands if it appears that an error is about to be made.

 

Koment: - pokud dealer udělá chybu a chce zabít zjevně vítěznou ruku, tak ho upozorněte, že to nelze (někteří dealeři mají bohužel ve výherních kombinacích trošku „guláš“ nebo mohou být taky unaveni)

 

17. Udělení lichého žetonu

Lichý žeton je přidělen nejlepší kombinaci. U her, kde se vkládá small a big blind před rozdáním karet, mají2 avíce hráčů nejvyšší nebo nejnižší kombinaci, lichý žeton bude přidělen hráči nalevo od buttonu (na nejhorší pozici). U Studu je přidělen nejvyšší kartě podle barvy. Nicméně pokud mají ruky stejnou hodnotu (např. v Omaze/8) bank se rozdělí co nejrovnoměrněji.

 

Originál:

17: Awarding Odd Chips

The odd chip goes to the high hand. In flop games when there are 2 or more high hands or 2 or more low hands, the odd chip(s) will go to the left of the button. In stud, the odd chip goes to the high card by suit. However, when hands have identical value (ex: a wheel in Omaha/8) the pot will be split as evenly as possible.

 

Koment: - pokud dojde ke splitu bank se rozdělí rovným dílem. Pokud nějaký žeton přebývá, přidělí se hráči nalevo od buttonu - na nejhorší pozici.

 

18. Vedlejší banky

Každý vedlejší bank bude rozdělen zvlášť.

 

Originál:

18: Side Pots

Each side pot will be split separately.

 

Koment: - již během sázení dealer rozdělí banky na hlavní a vedlejší a každý se rozdělí samostatně.

 

19. Spor o bank

Právo na řešení ruky končí, když začíná nová ruka. Viz Pravidlo č. 20.

 

Originál:

19: Disputed Pots

The right to dispute a hand ends when a new hand begins. See Rule # 20.

 

Koment: - pokud se vám něco na odehrané hře nepozdává, řešte ji ihned, tj. před zahájením další hry – tady se to liší, v různých hernách se za začátek hry považuje různá část míchání karet, standardně tzv. riffle (rozdělení karet na dvě hromádky a zasunutí do sebe rychlým projetím pomocí palců).

 

Všeobecné postupy (General Procedures)

20: Nová hra a nová úroveň

Když uplyne čas jednoho kola a nová úroveň je oznámena členem vedení turnaje, nová úroveň se vztahuje na následující hru. Hra začíná prvním riffle (rozdělením karet na dvě hromádky a zasunutím do sebe rychlým projetím pomocí palců). Je-li používána automatická míchačka karet, hra začne po stisknutí zeleného tlačítka.

 

Originál:

20: New Hand & New Limits

When time has elapsed in a round and a new level is announced by a member of the tournament staff, the new level applies to the next hand. A hand begins with the first riffle. If an automatic shuffler is being used, the hand begins when the green button is pushed.

 

Koment: - tady je asi všechno jasné

 

21: Výměna žetonů za vyšší hodnoty

Při výměně žetonů nižších hodnot za hodnoty vyšší může každý hráč obdržet maximálně jeden žeton vyšší hodnoty. Výměna žetonů vždy začíná na sedadle č.1. Hráč nemůže být při výměně žetonů vyřazen z turnaje: hráč, který ztratí poslední žeton(y) při výměně, obdrží jeden žeton nejmenší nominální hodnoty, který zůstává ve hře. Hráčům se doporučuje, aby byli přítomni při výměně žetonů.

 

Originál:

21: Chip Race

When it is time to color-up chips, they will be raced off with a maximum of one chip going to any player. The chip race will always start in the No.1 seat. A player cannot be raced out of a tournament: a player who loses his remaining chip(s) in a chip race will be given one chip of the smallest denomination still in play. Players are encouraged to witness the chip race.

 

Koment: - aby nebylo na stole velké množství žetonů a hra se při jejich počítání nezdržovala, dochází k výměně žetonů nižších hodnot za vyšší. Výměna začíná od sedadla č.1, krupiér vymění napřed žetony přesně dle hodnoty (např. 4x25=100) a o zbylé žetony se provádí losování – běžně to bývá tak, že za 1 žeton = 1 karta, 2 žetony = 2 karty atd. a vyšší karta bere. Jeden hráč může dostat jen jeden žeton vyšší hodnoty.

 

22: Udržování žetonů viditelně a počitatelně

Hráči mají právo na přiměřený odhad soupeřových žetonů, a tak by žetony měly být uchovávány v počitatelných množstvích. TDA doporučuje jako standard uspořádat žetony v násobcích 20. Hráči musí mít žetony vyšších hodnot viditelné a rozpoznatelné po celou dobu. Ředitele turnaje bude kontrolovat počet a nominální hodnoty žetonů ve hře a podle vlastního uvážení rozhodnout o výměně na vyšší hodnotu. Rozhodnutí o výměně je předem oznámeno.

 

Originál:

22: Chipstacks Kept Visible & Countable

Players are entitled to a reasonable estimation of an opponent's chip count; thus chips should be kept in countable stacks. The TDA recommends clean stacks in multiples of 20 as a standard. Players must keep their higher denomination chips visible and identifiable at all times. Tournament directors will control the number & denomination of chips in play and may color up at their discretion. Discretionary color ups are to be announced.

 

Koment: - asi každý hraje turnaj proto, aby nasbíral co nejvíce žetonů. Takže při sběru pamatujte na to, že soupeř má právo na odhad jejich množství a tak žetony vyšších hodnot umístěte viditelně a v počitatelných hromádkách (komínech).

 

23: Změny u stolu

Změny u stolu jsou prováděny krupiéry nebo při změně úrovně nebo tak, jak je stanoveno v místních podmínkách. Hráči nesmí žádat o změny u stolu.

 

Originál:

23: Deck Changes

Deck changes will be on the dealer push or level changes or as prescribed by the house. Players may not ask for deck changes.

 

Koment: - výměna krupiéra, karet nebo vyrovnání počtu hráčů se provede podle místních pravidel. Hráč do toho nemá co mluvit.

 

24: Dokoupení žetonů

Hráč nemůže vynechat hru. Pokud hráč oznámí úmysl dokoupit žetony před novou hrou, hraje s žetony, které má a má povinnost provést dokoupení.

 

Originál:

24: Re-buys

A player may not miss a hand. If a player announces the intent to rebuy before a new hand, he is playing chips behind and is obligated to make the re-buy.

 

Koment: - pokud hrajete turnaj s možností dokoupení a ve hře prohrajete všechny žetony, svůj úmysl dokoupit další žetony musíte ihned oznámit. Pokud vynecháte jednu hru, jste z turnaje vyřazeni.

 

25: Udělení časového limitu pro rozhodnutí

Jakmile uplynulo dostatečné množství času pro rozhodnutí a je rozhodnuto o udělení časového limitu, hráč bude mít maximálně jednu minutu, aby se rozhodl. Pokud hráč neprovedl akci před vypršením limitu, bude odpočítáváno 10 sekund a následuje prohlášení v tom smyslu, že ruka je mrtvá. Pokud se hráč nerozhodne dříve, než je vysloveno prohlášení, jeho ruka je mrtvá.

 

Originál:

25: Calling for a Clock

Once a reasonable amount of time has passed & a clock is called for, a player will be given a maximum of one minute to make a decision. If action has not been taken before time expires, there will be a 10-second countdown followed by a declaration to the effect that the hand is dead. If the player has not acted before the declaration, the hand is dead.

 

Koment: - ve většině heren je k udělení časového limitu přivolán floorman, který vám vše důležité sdělí

 

26: Odhalení karet

Odhalení karet nedohrané hry není dovoleno. Pokud hra nebyla dohrána, ať již byla ukončena před flopem, na flopu nebo turnu, není možné odhalit nějakou další kartu, "která by měla přijít".

 

Originál:

26: Rabbit Hunting

No rabbit hunting is allowed. Rabbit hunting is revealing any cards “that would have come” if the hand had not ended.

 

Koment: - v turnaji není možné nechat si dotočit flop, turn nebo river. U cash game si ve většině heren můžete „dotočení“ zaplatit, pokud s tím souhlasí všichni hráči u stolu.

 

Přítomnost hráče / nárok na hru (Player Present / Eligible for Hand) 

 

27: Vaše místo

Pokud chce hráč zůstat s kartami ve hře, musí být na svém místě v době, kdy krupiér dokončí rozdávání karet. Hráč musí být na svém místě, pokud chce učinit jakoukoliv akci.

 

Originál:

27: At Your Seat

A player must be at his seat by the time all players have been dealt complete initial hands in order to have a live hand. A player must be at his seat to call time.

 

Koment: - otázka může být: „co je to být na svém místě?“ Sedět/klečet na židli nebo stát za ní a jak daleko? Aby nedošlo k nedorozumění, je nejlepší být na své židli.

 

28: Neskončená akce

Hráč musí zůstat u stolu, pokud jsou jeho karty ve hře.

 

Originál:

28: Action Pending

A player must remain at the table if he has a live hand.

 

Koment: - pokud chcete své karty zahodit a odejít od stolu a nejste na řadě, počkejte, až na vás řada přijde, karty zahoďte a až pak odejděte.

 

Button / blindy (Button / Blinds)

  

29: Mrtvý button

V turnajích se bude používat tzv. mrtvý button, tedy button bude umístěn na pozici, kde není hráč.

 

Originál:

29: Dead Button

Tournament play will use a dead button.

 

Koment: - tato situace nastává, když je ze hry vyřazen hráč na malém blindu. V další hře se button umístí na tuto pozici, i když je prázdná.

 

30: Vyhýbání se povinným sázkám

Hráči, kteří se úmyslně vyhnout povinné sázce při přechodu ze zrušeného stolu nebo při vyrovnání počtu hráčů u stolů, budou potrestáni.

 

Originál:

30: Dodging Blinds

Players who intentionally dodge any blind when moving from a broken table will incur a penalty.

 

Koment: - pokud jste přesazováni na jiný stůl, přejděte na své místo co nejrychleji, aby vaše neúčast u nového stolu nemohla být posouzena jako vyhýbání se povinné sázce.

 

31: Button při hře posledních dvou hráčů

Při hře posledních dvou hráčů vkládá malou povinnou sázku hráč, před kterým je umístěn button. V prvním sázkovém kole (před vyložením flopu) se vyjadřuje jako první, ve všech ostatních sázkových kolech jako poslední. Poslední karta je rozdána hráči sedícím na pozici button. Na počátku hry v posledních dvou hráčích je potřeba pozici buttonu upravit tak, aby žádný hráč neměl velkou povinnou sázku dvakrát za sebou.

 

Originál:

31: Button in Heads-up

In heads-up play, the small blind is on the button and acts first pre-flop and last on all subsequent betting rounds. The last card is dealt to the button. When beginning heads-up play, the button may need to be adjusted to ensure no player takes the big blind twice in a row.

 

Koment: - v překladu jsem uvedl vše

 

Pravidla rozdávání (Dealing Rules)

  

32: Chyby při rozdávání

U her typu Stud je chyba při rozdávání, když zaviněním krupiéra je kterémukoliv hráči otočena jedna z prvních dvou karet. Ve hrách, kde se vkládají povinné sázky před rozdáním karet, chyba v rozdávání je v těchto situacích (není nezbytně omezeno pouze na tyto situace) : a) odkrytí jedné z prvních dvou rozdávaných karet, b) dvě nebo více odkrytých karet v balíčku, c) první karta je rozdána na špatné místo, d), karty rozdané na místo, které nemá nárok na hru, e) karty nejsou rozdány na místo, které má nárok na hru. Hráči sedícímu na pozici „button“ můžou být rozdány dvě po sobě jdoucí karty. Pokud nastane „významná akce“, chyba v rozdávání nemůže být prohlášena, a hra musí pokračovat.

 

Originál:

32: Misdeals

In stud-type games, if any of the player's two down cards are exposed due to dealer error it is a misdeal. In flop games, misdeals include but are not necessarily limited to: a) exposure of one of the first two cards dealt; b) two or more exposed or boxed cards; c) first card dealt to the wrong seat; d) cards dealt to a seat not entitled to a hand; e) a seat entitled to a hand is dealt out. Players may be dealt two consecutive cards on the button. If substantial action occurs, a misdeal cannot be declared and the hand must proceed.

 

Koment: - termín „významná akce“ je popsán v dalším pravidle. Jen u „odkrytí jedné z prvních dvou karet“ jsem se setkal s vysvětlením, že se jedná o odkrytí jedné karty z prvních dvou u kteréhokoliv hráče, ale většinou se jedná o odkrytí první karty u malého nebo velkého blindu.

 

33: Významná akce

Významná akce je definována buď jako: a) dvěma akcemi od dvou hráčů jsou přidány žetony do banku (vsazení, zvýšení nebo dorovnání), nebo b) jakákoliv kombinace tří akcí (zdržení se, vsazení, zvýšení nebo dorovnání).

 

Originál:

33: Substantial Action

Substantial Action is defined as either: A) any two actions involving two players each putting chips in the pot (bet, raise, or call); or B) any combination of three actions (check, bet, raise, call, or fold).

 

Koment: - nemám co dodat

 

34: Čtyři karty na flopu

Pokud jsou na flop vyloženy 4 (ne 3) karty, ať už odkryté nebo ne, krupiér zamíchá tyto 4 karty lícem dolů. Bude přivolán floorman, aby náhodně vybrat jednu z karet, kterou krupiér použije jako „spálenou“ kartu a zbývající 3 karty budou odkryty jako flop.

 

Originál:

34: Four-Card Flop

If the flop contains 4 (rather than 3) cards, whether exposed or not, the dealer shall scramble the 4 cards face down. A floorperson will be called to randomly select one card to be used as the next burn card and the remaining 3 cards will become the flop.

 

Koment: - takže žádné počítání, která z karet byla původně v balíčku jako čtvrtá, ale zamíchat lícem dolů a zavolat floormana, ať jednu z karet vylosuje.

 

 

Hra: vsazení a zvýšení (Play: Bets & Raises)

 

35: Slovní prohlášení / akce podle pořadí

Hráči musí hrát v pořadí. Slovní prohlášení v pořadí jsou závazné. Žetony umístěné do banku podle pořadí, musí zůstat v banku.

 

Originál:

35: Verbal Declarations / Acting in Turn

Players must act in turn. Verbal declarations in turn are binding. Chips placed in the pot in turn must stay in the pot.

 

Koment: - nepředbíhejte se

 

36: Akce mimo pořadí

Akce mimo pořadí je závazná v případě, pokud předchozí akce nezměnila. Zdržení se sázky, dorovnání nebo složení karet se nepovažuje za změnu akce. Pokud se akce změní, vsazení mimo pořadí není závazné a žetony se vrací hráči, který má pak všechny možnosti, včetně dorovnání, zvýšení sázky nebo složení karet. Složení karet mimo pořadí je závazné.

 

Originál:

36: Action Out of Turn

Action out of turn will be binding if the action to that player has not changed. A check, call or fold does not change action. If action changes, the out of turn bet is not binding and is returned to the out of turn player who has all options including: calling, raising, or folding. An out-of-turn fold is binding.

 

Koment: - asi není co dodat

 

37: Způsob zvyšování

V no-limit a pot-limit, se musí zvýšení provést: (1) umístěním žetonů v plné výši do banku v jednom pohybu, nebo (2) slovně deklarovat plnou výši sázky před umístěním žetonů do banku, nebo (3) slovně deklarovat "zvyšuji" před umístěním částky do banku, dorovnáním předchozí sázky do banku a pak dokončení akce jedním dalším pohybem. Je na odpovědnosti hráče, aby jeho záměry byly jasné.

Dodatek:

„Je na odpovědnosti hráče, aby jeho záměry byly jasné.“ To není nové pravidlo, ale je zdůrazněno ve verzi pravidel z roku 2011, protože má vzájemný vztah s články3 a45. Je to primární kritérium ve všech pravidlech.

 

Originál:

37: Methods of Raising

In no-limit or pot-limit, a raise must be made by (1) placing the full amount in the pot in one motion; or (2) verbally declaring the full amount prior to the initial placement of chips into the pot; or (3) verbally declaring “raise” prior to the placement of the amount to call into the pot and then completing the action with one additional motion. It is the player's responsibility to make his intentions clear*.

Dodatek:

It is the player's responsibility to make his intentions clear*. This is not new language, but is underscored in the 2011 Version due to it’s inter-relationship with Rules 3, and 45. It is a paramount consideration in all rulings.

 

Koment: - v našich zemích je způsob podle (3) jiný: oznámím „zvyšuji“ a jedním pohybem vložím do banku celou výši sázky. Pokud po prohlášení „zvyšuji“ dáte do banku pouze hodnotu dorovnání, je to považováno pouze za minimální zvýšení předchozí sázky (její dvojnásobek nebo zvýšení o rozdíl mezi první a druhou sázkou).

 

38: Rozsah zvýšení

Zvýšení musí být minimálně o velikosti největší předchozí sázky nebo navýšení v aktuálním kole sázek. Pokud se hráč vloží o 50% nebo více z předchozí sázky, ale méně než minimální zvýšení, musí provést úplné navýšení. Navýšení sázky bude přesně minimální povolené zvýšení (viz výjimka pro více žetonů stejné hodnoty – pravidlo 40). V no-limit a pot-limit hrách, vsazení všech žetonů v menší hodnotě, než je minimální povolené zvýšení, nedovoluje hráči, který již provedl akci, znovu sázet.

 

Originál:

38: Raises

A raise must be at least the size of the largest previous bet or raise of the current betting round. If a player puts in a raise of 50% or more of the previous bet but less than the minimum raise, he must make a full raise. The raise will be exactly the minimum raise allowed (see exception for multiple same-denomination chips in Rule 40). In no-limit and pot limit, an all-in wager of less than a full raise does not reopen the betting to a player who has already acted.

 

Koment: - tady by mělo být taky vše jasné, pokud ne, ptejte se, uvedu konkrétní příklad

 

39: Žeton velké hodnoty

Kdykoliv, když jako povinnou sázku nebo vsazení, umístíte do banku jeden žeton velké hodnoty, je to dorovnání, pokud navýšení není nejprve slovně deklarováno. Chcete-li vsadit nebo zvýšit předchozí sázku s žetonem velké hodnoty, je třeba svůj záměr zvýšit deklarovat slovně dříve, než se žeton dotkne povrchu stolu. Je-li zvýšení deklarováno (ale bez výše), má zvýšení hodnotu tohoto žetonu. Není-li před akcí hráče sázka, umístění jednoho žetonu velké hodnoty do banku, aniž by bylo prohlášeno „sázím“, je považováno jako sázka v hodnotě tohoto žetonu.

 

Originál:

39: Oversized Chip Betting

Anytime when facing a bet or blind, placing a single oversized chip in the pot is a call if a raise isn’t first verbally declared. To raise with an oversized chip, raise must be declared before the chip hits the table surface. If raise is declared (but no amount), the raise is the maximum allowable for that chip. When not facing a bet, placing an oversized chip in the pot without declaration is a bet of the maximum for the chip.

 

Koment: - takže neházejte „velkými“ žetony jen tak po stole …

 

40: Více žetonů

Pokud po sázce umístí hráč do banku více žetonů stejné hodnoty, aniž by napřed deklaroval zájem zvýšit, je to pouze dorovnání, pokud odebráním jednoho žetonu zůstane hodnota nižší než je hodnota dorovnání. Příklad: povinné sázky 200-400: „A“ zvyšuje na 1200 (navýšení o 800), „B“ umístí dva žetony v hodnotě 1000 bez udání záměru zvýšit. Je to jen dorovnání, protože odstraněním jednoho žetonu hodnoty 1000 zůstává hodnota menší, než je množství potřebné pro dorovnání sázky v hodnotě 1200. Umístění žetonů různých hodnot se řídí pravidlem 38 (50% nebo více z předchozí sázky).

 

Originál:

40: Multiple Chip Betting

When facing a bet, unless a raise is first declared, multiple same-denomination chips is a call if removing one chip leaves less than the call amount. Example of a call: preflop, blinds are 200-400: A raises to 1200 total (an 800 raise), B puts out two 1000 chips without declaring raise. This is just a call because removing one 1000 chip leaves less than the amount needed to call the 1200 bet. Placing mixed denomination chips in the pot is governed by the 50% standard in Rule 38.

 

Koment: - přemýšlet, koukat, počítat

 

Hra: vsazení a zvýšení (Play: Bets & Raises) část 2.

 

41: Hodnota navýšení v Limit a No-Limit

V No-limit hrách neexistuje žádné omezení na hodnotu navýšení. V Limit hrách je omezené navýšení, až dokud nejsou v turnaji poslední 2 hráči; uplatňují se omezení navýšení stanovené jednotlivou hernou.

 

Originál:

41: Number of Raises in Limit and No-Limit

There is no cap on the number of raises in no-limit. In limit games there will be a limit to raises even when heads-up until the tournament is down to 2 players; the house limit applies.

 

Koment: - limit hrám se vyhýbám (dokonce se to rýmuje …)

 

42: Přijetí akce

Poker je hra, při které musíte být ostražitý, neustále být ve střehu. Je na odpovědnosti hráče, který chce dorovnat, zjistit správnou výši soupeřovy sázky před dorovnáním, bez ohledu na to, co uvedl krupiér nebo hráči. Pokud hráč požádal o přepočítání žetonů, ale dostává nesprávné informace od krupiéra nebo hráčů, pak pokud tuto výši žetonů umístí do banku, bere na sebe odpovědnost přijmout celou akci vztahující se k správné výši sázky nebo hodnotě všech žetonů. Pravidlo č. 1 (floorman) lze použít v určitých situacích podle uvážení ředitele turnaje.

 

Originál:

42: Accepted Action

Poker is a game of alert, continuous observation. It is the caller’s responsibility to determine the correct amount of an opponent’s bet before calling, regardless of what is stated by the dealer or players. If a caller requests a count but receives incorrect information from the dealer or players, then places that amount in the pot, the caller is assumed to accept the full correct action & is subject to the correct wager or all-in amount. Rule 1 may apply in certain situations at tournament director’s discretion.

 

Koment: - sledujte hru, vsazené žetony soupeřů počítejte s dealerem, a pokud se vám něco nelíbí, nechte si je opakovaně přepočítat

 

43: Hodnota banku a Pot-Limit sázek

Hráči mají právo být informováni o hodnotě banku jen v Pot-Limit hrách. Krupiéři nepočítají bank v Limit a No-limit hrách. Prohlášení "Vsadím hodnotu banku" není platná sázka v No-limit hrách, ale zavazuje hráče k tomu, aby vsadil platnou částku.

 

Originál:

43: Pot Size & Pot-Limit Bets

Players are entitled to be informed of the pot size in pot-limit games only. Dealers will not count the pot in limit and no-limit games. Declaring “I bet the pot” is not a valid bet in no-limit but it does bind the player to making a bet of a valid amount.

 

Koment: - vsázíte-li hodnotu banku v No-limit, znamená to pouze minimální sázku, tj. hodnotu velké povinné sázky nebo minimální navýšení (běžně dvojnásobek předchozí sázky)

 

44: Pořadí sázek a navýšení

Krupiéři jsou odpovědni za pořadí sázek a navýšení.

 

Originál:

44: String Bets and Raises

Dealers will be responsible for calling string bets and raises.

 

Koment: - za to, v jakém pořadí mají hráči hrát, je zodpovědný dealer

 

45: Nestandardní a nejasné sázení

Hráči používají neoficiální výrazy pro sázení a gesta na vlastní riziko. Ty mohou být vykládány v jiném smyslu, než jak hráč zamýšlel. Také, když prohlášená velikost sázky může mít více významů, bude se považovat za sázku nižší hodnoty. Příklad: "Vsadím pět". Pokud není jasné, zda "pět" znamená 500 nebo 5,000, sázka je 500. Viz články3 a37.

 

Originál:

45: Non-Standard & Unclear Betting

Players use unofficial betting terms and gestures at their own risk. These may be interpreted to mean other than what the player intended. Also, whenever the size of a declared bet can have multiple meanings, it will be ruled as the lesser value. Example: “I bet five”. If it is unclear whether “five” means $500 or $5,000, the bet stands as $500. See Rules 3 & 37.

 

Koment: - těch pár výrazů a číslovek v cizím jazyce (pro případ účasti na turnaji v zahraničí) se naučí i takový antitalent na jazyky jak já

 

46: Nestandardní složení karet

Kdykoliv před koncem posledního sázkového kola složíte karty bez předchozí sázky nebo složíte karty mimo pořadí, jsou tyto akce závazné a můžou být předmětem sankcí.

 

Originál:

46: Non-Standard Folds

Anytime before the end of the last betting round of a hand, folding in turn when facing a check or folding out of turn are both binding folds and may be subject to penalty.

 

Koment: - už jsme to tady měli – nepředbíhat se; a skládat karty pro jistotu až tehdy, když vás soupeř donutí

 

47: Podmíněné výrazy

Podmíněné prohlášení týkající se budoucích činností jsou silně odrazující, mohou být závazné a / nebo trestné. Příklad: prohlášení typu "Pokud vsadíte, pak zvýším."

 

Originál: 

47: Conditional Statements

Conditional statements regarding future action are strongly discouraged; they may be binding and/or subject to penalty. Example: “if – then” statements such as "If you bet, then I will raise”.

 

Koment: - pokud jsu dobrej, bral bych toto prohlášení za závazné, pokud bych chtěl blufnout, tak za trestné.

 

Hra: ostatní (Play: Other)

 

48: Přenášení žetonů

Hráči nesmí přechovávat nebo přenášet žetony takovým způsobem, že některé z nich zmizí z dohledu. Hráč, který tak učiní, ztratí žetony, které zmizely z dohledu, a může být diskvalifikován. Propadlé žetony budou odebrány mimo hru.

 

Originál:

48: Chips in Transit

Players may not hold or transport tournament chips in any manner that takes them out of view. A player who does so will forfeit the chips and may be disqualified. The forfeited chips will be taken out of play.

 

Koment: - hlavně při přesazení si žetony nedávejte do kapes, ale vyžádejte si „sáně“; já to moc řešit nemusím, skoro vždy se mi žetony vlezou do jedné dlaně.

 

 

49: Náhodně / proti pravidlům odebrané karty

Hráči si musí chránit své vlastní karty po celou dobu. Pokud krupiér karty odebere omylem, nebo proti pravidlům, nebude hráč odškodněn a nemá nárok na vrácení sázky. Pokud hráč zahájil hru sázkou nebo navýšil, a nebyl dorovnán, nedorovnaná sázka či navýšení budou vráceny hráči.

 

Dodatek:

Náhodně / proti pravidlům odebrané karty - není zcela nové pravidlo v roce 2011, ale důležité vyjasnění k pravidlu "Nechráněné ruce" z roku 2009.

 

Originál:

49: Accidentally Killed / Fouled Hands

Players must protect their own hands at all times. If a dealer kills a hand by mistake, or a hand is fouled, the player will have no redress and is not entitled to a refund of bets. If the player initiated a bet or raise and hasn’t been called, the uncalled bet or raise will be returned to the player.

 

Dodatek:

Accidentally Killed / Fouled Hands is not an entirely new rule in 2011 but a significant clarification to the 2009 Rule “Unprotected Hands”

 

Koment: - hlídejte si své karty.

 

 

50: Složení karet ve Studu

Ve Studu, pokud hráč během své akce zvedne odkrytou kartu, jeho karty budou složeny.

 

Originál:

50: Dead Hands in Stud

In stud poker, if a player picks up the upcards while facing action, the hand is dead.

 

Koment: - pokud si to někdy pinknu live, radši se odkrytých karet ani nedotknu.

 

Etika a tresty (Etiquette & Penalties)

 

 

51: Tresty a diskvalifikace

Trest lze uplatnit, pokud hráč odhalí jakékoli karty v probíhající hře, hodí kartu ze stolu, porušením pravidla „one-player-to-a-hand (hra jednoho hráče)“ nebo v podobných případech. Tresty budou uplatněny v případě spolupráce při hře, urážlivého a rušivého chování, nebo podvádění. Tresty, které má k dispozici ředitel turnaje jsou slovní varování, vynechání hry a diskvalifikace. Trest vynechání hry se stanoví takto: Provinilec vynechá jednu hru za každého hráče, který je u stolu v době udělení trestu, včetně sama sebe, vynásobený počtem kol uvedených v testu. Po dobu trestu musí provinilec být mimo stůl, ale karty jsou mu rozdávány.

Trest může být stanoven na jednu hru, jedno až čtyři kola nebo diskvalifikaci. Žetony hráče/hráčky jsou ze hry odstraněny. Opakování přestupků je podnětem k vyšším trestům.

 

Originál:

51: Penalties and Disqualification

A penalty may be invoked if a player exposes any card with action pending, throws a card off the table, violates the one-player-to-a-hand rule, or similar incidents occur. Penalties will be invoked in cases of soft play, abuse, disruptive behavior, or cheating. Penalties available to the tournament director include verbal warnings, “missed hand” penalties, and disqualification. Except for a one-hand penalty, missed hand penalties will be assessed as follows: The offender will miss one hand for every player, including the offender, who is at the table when the penalty is given multiplied by the number of rounds specified in the penalty. For the period of the penalty, the offender shall remain away from the table but will continue to be dealt in.

Tournament staff can assess a 1-hand penalty, 1-, 2-, 3-, or 4-round penalties or disqualification. A player who is disqualified shall have his or her chips removed from play. Repeat infractions are subject to escalating penalties.

 

Koment: - Pravidlo „one-player-to-a-hand (hra jednoho hráče)“ znamená, že hrát může pouze jeden hráč – poker není týmový sport a tak se hráč nemůže o svém rozhodnutí poradit s jiným hráčem nebo někým z diváků.

Spolupráce při hře (soft play) – dva kamarádi se nechtějí obírat o žetony a tak ve hře proti sobě nesázejí, ale ve stejné situaci by proti jinému hráči vsadili …

 

 

52: Nic nezveřejňovat

Hráči jsou povinni chránit ostatní hráče v turnaji po celou dobu. Proto hráči, ať už jsou ve hře nebo ne, nesmí:

1. Zveřejňovat obsah karet ve hře nebo složených karet,

2. Kdykoliv radit nebo kritizovat hru,

3. Interpretovat karty, které nebyly předloženy.

Pravidlo „one-player-to-a-hand (hra jednoho hráče)“ bude vymáháno.

 

Originál:

52: No Disclosure

Players are obligated to protect other players in the tournament at all times. Therefore, players, whether in the hand or not, may not:

1. Disclose contents of live or folded hands,

2. Advise or criticize play at any time,

3. Read a hand that hasn't been tabled.

The one-player-to-a-hand rule will be enforced.

 

Koment: - prostě nekecat do hry

 

 

53: Odkrytí karet

Hráč, který odkryje své karty v probíhající hře může být potrestán, ale karty zůstávají ve hře. Trest začne platit po skončení hry.

 

Originál:

53: Exposing Cards

A player who exposes his cards with action pending may incur a penalty, but will not have a dead hand. The penalty will begin at the end of the hand.

 

Koment: - pokud nejste vyzváni krupiérem k odkrytí karet, neukazujte je!

 

 

54: Etická hra

Poker je individuální hra. Spolupráce při hře bude mít za následek tresty, které mohou zahrnovat odnětí žetonů a/nebo diskvalifikaci. Záměrná ztráta žetonů ve prospěch jiného hráče a/nebo jakékoli jiné formy tajných dohod, budou mít za následek diskvalifikaci.

 

Originál:

54: Ethical Play

Poker is an individual game. Soft play will result in penalties, which may include forfeiture of chips and/or disqualification. Chip dumping and/or all other forms of collusion will result in disqualification.

 

Koment: - jasně napsáno, jen aby to herny dodržovaly …

 

 

55: Porušení pravidel chování

Opakované porušení pravidel chování bude mít za následek trest. Příklady zahrnují, ale nejsou omezeny jen na zbytečné dotýkání se karet nebo žetonů ostatních hráčů, zdržování hry, opakované hraní mimo pořadí nebo nadměrné klábosení.

 

Originál:

55: Etiquette Violations

Repeated etiquette violations will result in penalties. Examples include, but are not limited to, unnecessarily touching other players’ cards or chips, delay of the game, repeatedly acting out of turn or excessive chatter.

 

Koment: - trest může být udělen, i když budete jen pořád kecat o ničem (= nadměrné klábosení)